Kontaktujte nás
EN
Ochrana osobných údajov

Politika na ochranu osobných údajov (GDPR)

(ďalej len ako „Politika“ v prísl. gramatickom tvare)
platné odo dňa 1.12.2021

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri používaní našich služieb cítili bezpečne a aj preto je ochrana Vašich osobných údajov významným prvkom budovania systémov a postupov využívaných v našej spoločnosti. Táto Politika vysvetľuje akým spôsobom v spoločnosti codium, s r.o. spracúvame Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb.

Zdôrazňujeme, že naša spoločnosť sa zaväzuje neustále zlepšovať politiku, postupy a systém bezpečnosti ochrany osobných údajov a za týmto účelom ich primerane inovovať a zdokonaľovať. V snahe zabezpečiť efektívnu ochranu osobných údajov sa zaväzujeme získavať a uplatňovať v praxi najnovšie poznatky. Zároveň sa zaväzujeme budovať firemnú kultúru v oblasti bezpečnosti ochrany osobných údajov a zabezpečiť a následne zvyšovať všeobecné povedomie o tejto téme a jej dôležitosti.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako “GDPR”) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“) a ďalšími predpismi.

Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie osoby podieľajúce sa na našej činnosti sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokumentoch, ktoré sme získali pri výkone svojej činnosti, najmä podľa zákona č. 311/2001Z. z. zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“), zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, a ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o používateľoch našich produktov.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať na adrese nášho sídla: codium, s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina.

1. Základné ustanovenia

1.1 Osobné údaje znamenajú akékoľvek údaje, na základe ktorých Vás môžeme identifikovať, či už priamo alebo nepriamo. Osobné údaje tak môžu byť napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia alebo IP adresa.

1.2 GDPR rozoznáva aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ku ktorej je potrebné pristupovať mimoriadne citlivo. Osobitné údaje sú také údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, ale aj genetické údaje, biometrické údaje ako odtlačky prstov určené na Vašu identifikáciu, či údaje týkajúce sa zdravia. Naša spoločnosť nespracúva osobitné kategórie osobných údajov. V prípade, ak ste nám takéto údaje odovzdali, prosím Vás, aby ste nás o tom informovali prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov a my zabezpečíme ich vymazanie z našich databáz.

1.3 Potenciálnym klientom sa rozumie právnická osobu alebo fyzickú osoba – podnikateľ ako zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá poslala správu cez kontaktný formulár na webovej stránke www.codium.sk.

1.4 Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

2. Prečo spracúvame osobné údaje?

2.2 Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme Vám mohli poskytovať odpovede na vaše otázky a žiadosti o kontakt, ktoré ste zadali prostredníctvom web formulára na stránke https://www.codium.sk.

2.3 Okrem toho Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, ak to vyžaduje platný právny poriadok SR, plnenie našich zmluvných povinností alebo v prípade, ak potrebujeme chrániť oprávnené záujmy Potenciálnych klientov, našej spoločnosti alebo v odôvodnených prípadoch aj iných osôb.

3. Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme na: Vaše osobné údaje spracúvame na základe: Osobné údaje, ktoré z tohto dôvodu spracúvame sú najmä:
Poskytnutie odpovede na váš podnet, zaslaný prostredníctvom kontaktního formulára plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 (1) písm. c) GDPR a plnenie zmluvných povinností (vrátane plnenia predzmluvných povinností) podľa čl. 6 (1) písm. b) GDPR, ktoré vyplývajú Potenciálnym klientom údaje Potenciálnych klientov –v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail;
priamy marketing formou e-mailov

na základe ust. § 62 (3) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách Vám môžeme zasielať obchodné oznámenia (newsletter) formou priameho marketingu na Vašu emailovú adresu, pokiaľ sme túto získali v súvislostí s poskytovaním našich produktov.

Účelom zasielania newslettrov je náš záujem oboznámiť Vás so zmenou legislatívy, ktorá úzko súvisí s našimi produktami ako aj Vás a o našich nových produktoch.

Samozrejme máte možnosť sa kedykoľvek jednoducho a bezplatne odhlásiť z odberu týchto e-mailov. Táto možnosť je Vám poskytnutá na konci každého emailu, ktorý od nás obdržíte.
kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu elektronická adresa, titul, meno a priezvisko;

priamy marketing formou poštovej zásielky

na základe oprávnených záujmov podľa č. 6 (1) písm. f) GDPR našej spoločnosti alebo priamo Vás ako dotknutých osôb, pričom v týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

Účelom zasielania newslettrov je náš záujem, oboznámiť Vás so zmenou legislatívy, ktorá úzko súvisí s našimi produktami ako aj ako aj oboznámiť Vás o našich nových Produktoch.

V prípade, že nemáte záujem o zasielanie newslettrov máte možnosť namietať voči ich zasielaniu, a to prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.
kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa (sídlo /miesto podnikania);
priamy marketing formou telefonických hovorov a služba Infocentra

na základe oprávnených záujmov podľa č. 6 (1) písm. f) GDPR našej spoločnosti alebo priamo Vás ako dotknutých osôb, pričom v týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

Účelom týchto telefonických hovorov je náš záujem, oboznámiť Vás so zmenou legislatívy, ktorá úzko súvisí s našimi produktami ako aj oboznámiť Vás o našich nových produktoch. V prípade, že nemáte záujem o takéto telefonické hovory máte možnosť namietať voči nim, a to priamo osobe ktorá Vás oslovila alebo prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Účelom služby Infocentra je skvalitňovania poskytovania našich služieb.

Potenciálni klienti sú v úvode každého telefonického hovoru upozornení, že telefonické hovory sú automaticky nahrávané a uchovávané najmä z dôvodu zabezpečenia kvality poskytovaných služieb.

Ak si Potenciálni klient nepraje, aby bol telefonický rozhovor nahrávaný a uchovaný, mal by po upozornení na nahrávanie hovoru ukončiť telefonické spojenie. V prípade potreby má možnosť zvoliť si inú formu komunikácie s našou spoločnosťou. Bez vyhotovovania zvukového záznamu nemôžeme s Potenciálnym klientom ďalej komunikovať takouto formou, a teda v prípade potreby ani vybaviť jeho požiadavky.
kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu telefónne číslo, titul, meno a priezvisko;
štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu plnenia zákonných povinností podľa zákona č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov; údaje, ktoré sú potrebné za účelom splnenia povinnosti archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely;
účtovné a daňové účely plnenia zákonných povinností na základe právnej úpravy v oblasti účtovníctva a správy daní; údaje obchodných partnerov v rozsahu: titul, meno, priezvisko obchodných partnerov, ktorými sú fyzické osoby alebo fyzické osoby zastupujúce alebo konajúce v prospech právnických osôb a ďalšie informácie, ak ich poskytnutie za účelom výkonu činnosti požaduje platný právny poriadok Slovenskej republiky;
mimoriadne situácie plnenie zákonných povinností na základe právnej úpravy vyvolanej mimoriadnymi situáciami, núdzovými a inými obdobnými stavmi pri potrebe varovania obyvateľstva pred ohrozením života, zdravia majetku údaje zákazníkov, klientov, poskytovateľov, zmluvných partnerov a našich zamestnancov v rozsahu: telefónne číslo

4. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

4.1 Spoločnosť codium, s.r.o. si je vedomá dôležitosti ochrany Vašich osobných údajov. Akékoľvek osobné údaje, sprístupňujeme len tým osobám a v tej v miere, aká je nevyhnutná na plnenie zákonných povinností a na poskytovanie našich služieb. Zároveň dbáme na to, aby ich príjemcovia boli spoľahlivé subjekty dodržiavajúce svoje zákonné povinnosti, pričom s nimi za účelom ochrany Vašich osobných údajov uzatvárame zmluvy obsahujúce tieto záväzky a zároveň ich zaviažeme k povinnosti mlčanlivosti.

4.2 Vaše osobné údaje ďalej výlučne v nevyhnutnom rozsahu sprístupňujeme sprostredkovateľom, s ktorými máme za účelom ochrany osobných údajov uzatvorenú písomnú zmluvu ako napríklad našim účtovným poradcom, našim právnym zástupcom alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo technickej a bezpečnostnej podpory našej spoločnosti a obchodným partnerom v rozsahu potrebnom pre plnenie si zmluvných povinností.

4.3 Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu alebo ho oznámiť, napr. v prípade neautorizovaného alebo podvodného konania a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. V takýchto prípadoch môžu byť dotknuté osobné údaje zdieľané aj s orgánmi činnými v trestnom konaní a Národnou bankou Slovenska.

5. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

5.1 Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a Európskej únie (Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými na území EÚ.

6. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

6.1 Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú, ak nám platný právny poriadok SR neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie, napríklad z dôvodu vybavovania a prijímania reklamácií, riešenia súdnych sporov, archivácie, povinností vyplývajúcich z boja proti nelegálnej činnosti alebo účtovných povinností.

6.2 V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, prestaneme ich uchovávať, pokiaľ súhlas odvoláte.

6.3 Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe zákona, uchovávame ich tak dlho, ako nám to prikazuje príslušná právna úprava. Ak spracúvame osobné údaje na základe zákona a tento neurčuje dobu ich uchovávania, uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov, a to z dôvodu, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade objasnenia vzniknutých sporov.

6.4 V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy a platný právny poriadok SR neurčuje inak, uchovávame ich po jej ukončení po dobu 5 rokov, a to z dôvodu, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade súdneho či iného sporu.

6.5 V prípade, ak máte záujem o bližšie informácie, týkajúce sa doby uchovávania Vašich osobných údajov, môžete nás o ne požiadať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

7. Ako o Vás získavame osobné údaje?

7.1 Vaše osobné údaje získavame pri ich zadávaní do kontaktného formulára na webovej stránke www.codium.sk

8. Ako Vaše údaje používame?

8.1 Ako vyplýva z vyššie uvedenej tabuľky, získavame len tie údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme Vám poskytli kvalitné služby v súlade so zákonnou úpravou. Vaše osobné údaje chránime a zabezpečujeme, aby boli používané výlučne na ten účel, na ktorý sme ich získali. Naši zamestnanci, ktorí sú oprávnení s Vašimi osobnými údajmi pracovať, sú vyškolení tak, aby zabezpečili Vašu ochranu. Z tohto dôvodu platí, že ak:

8.1.1 sme Vaše osobné údaje získali z dôvodu plnenia si zákonných povinností spojených s našou činnosťou, , používame a spracúvame ich spôsobom určeným takýmto zákonom;

8.1.2 máme Vaše osobné údaje vďaka tomu, že ste nám udelili súhlas, spracúvame ich za účelom a spôsobom, ktorý je v ňom uvedený, avšak len dovtedy, kým takýto súhlas neodvoláte.

8.2 Zdôrazňujeme, že medzi naše povinnosti patrí aj spolupráca so štátnymi inštitúciami a ak sme povinní poskytnúť Vaše osobné údaje v prípade ich žiadosti alebo v prípade konania pred správnymi alebo súdnymi orgánmi, máme právo Vaše osobné údaje spracúvať aj za týmito účelmi.

9. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

9.1 Právo na prístup k údajom

9.1.1 Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či a ako spracúvame Vaše osobné údaje a ak áno, aké údaje a komu ich poskytujeme. Rovnako máte právo žiadať prístup k týmto údajom, a to formou jednoduchej žiadosti zaslanej na kontaktné údaje uvedené v úvode tejto Politiky. Prosíme Vás, aby ste sa v žiadosti nezabudli identifikovať a poskytnúť nám kontaktné údaje, na ktoré môžeme zaslať odpoveď (napr. e-mailovú adresu).

9.2 Právo na opravu

9.2.1 Pokiaľ máte pocit, že niektoré z osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sú nesprávne, môžete od nás požadovať ich opravu. Taktiež od nás môžete požadovať doplnenie údajov, ktoré považujete za neúplne. Prosíme Vás, aby ste v takom prípade nezabudli jasne a zrozumiteľne uviesť v čom podľa Vášho názoru spočíva nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, informáciu o tom, ako si želáte opravu uskutočniť a ak je to potrebné, aj dôkazy o ich nesprávnosti.

9.3 Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

9.3.1 Máte právo požadovať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pričom v určitých zákonom určených prípadoch sme povinní tejto žiadosti vyhovieť. Upozorňujeme však, že v niektorých prípadoch nám GDPR umožňuje odmietnuť Vašu žiadosť o vymazanie, napríklad, ak je ich spracúvanie potrebné na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého výskumu či na štatistické účely alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

9.4 Právo na obmedzenie spracúvania

9.5 Máte právo obmedziť rozsah, v akom spracúvame Vaše osobné údaje, ak:

9.5.1 ste napadli správnosť osobných údajov, a to až pokiaľ neoveríme správnosť osobných údajov;

9.5.2 je spracúvanie protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

9.5.3 už osobné údaje nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

9.5.4 namietate oprávnenosť našich záujmov na spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vami uvedenými oprávnenými dôvodmi.

9.6 Právo na prenosnosť údajov

9.6.1 Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte a preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi. Toto právo sa však týka len údajov, na spracúvanie ktorých ste nám udelili svoj súhlas alebo sa spracúvajú na základe zmluvného vzťahu s Vami a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami. Taktiež je toto právo možné využiť len v rozsahu, v akom nemá nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.

9.7 Právo namietať

9.7.1 V niektorých prípadoch máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. Ide najmä o spracúvanie, ktoré vykonávame na právnom základe našich oprávnených záujmov, alebo napríklad pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely.

9.7.2 V praxi k vzneseniu námietok proti spracúvaniu väčšinou dôjde pokiaľ z nejakého dôvodu nesúhlasíte so spôsobom, akým spracúvame Vaše osobné údaje, napríklad podľa tejto politiky. V takom prípade je potrebné, aby ste nás o svojich námietkach informovali. Prosíme Vás, aby ste uviedli jasný a zrozumiteľný opis okolností, na základe ktorých sa domnievate, že predmetné spracúvanie neprimerane zasahuje do Vašich práv a slobôd.

9.8 Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

9.8.1 Naša spoločnosť nepraktizuje automatizované individuálne rozhodovanie, t.j. rozhodovanie bez ľudského zásahu. Pokiaľ by však k nemu dochádzalo, mali by ste právo žiadať, aby sa na Vás takéto rozhodovanie nevzťahovalo, ak by takéto rozhodnutie malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo Vás obdobne významne ovplyvňovali.

9.9 Právo podať sťažnosť

9.9.1 V prípade, že budete mať akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Naša spoločnosť sa vždy bude snažiť vyriešiť akékoľvek sporné záležitosti k Vašej spokojnosti.

9.9.2 Pokiaľ by ste však s našim postupom neboli spokojný, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, o ktorom nájdete bližšie informácie prostredníctvom https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

10. Bezpečnostné opatrenia

10.1 V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili Vaše osobné údaje pomocou najnovších technológii, najmä, nie však výlučne pred stratou, sfalšovaním, zneužitím alebo prístupom tretích osôb.

10.2 Na prenos mimoriadne citlivých osobných údajov cez internet, ako sú napríklad údaje o kreditných kartách, používame výlučne šifrované prenosové cesty a dodržiavame štandardy zabezpečenia platobných kariet (PCI DSS), ktoré sú súborom zásad a postupov optimalizovať bezpečnosť transakcií s kreditnými, debetnými a platobnými kartami a chrániť držiteľov kariet pred zneužitím ich osobných údajov. Akonáhle dostaneme vaše osobné údaje, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu. Naše interné spracovanie prebieha vo vnútri VPN, ktorá je chránená pred otvoreným internetom a vo vnútri ktorého je každá komunikácia šifrovaná. Pokiaľ ide o osoby ktorým sprístupňujeme Vaše osobné údaje, bližšie informácie nájdete v časti 4 tejto Politiky.

11. Analytické a reklamné služby

11.1 Spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Takéto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o Vašich interakciách týkajúcich sa našich Produktov.

11.2 Naša webová lokalita používa napríklad službu Google Analytics, ktorá je webovou analytickou službou, ktorú poskytuje poskytovateľ tretej strany Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics slúži na vyhodnotenie používania našich webových stránok, zostavovanie prehľadov o činnosti webových stránok a ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Informácie generované cookies o vašom používaní webových stránok sú zvyčajne prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Na tento prenos sa vzťahuje certifikácia služby Google Shield Privacy a samostatná dohoda o spracovaní údajov, ktorú sme uzavreli so spoločnosťou Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631 (informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov).

12. Cookies a doplnky sociálnych médii

12.1 Na našich webových stránkach používame cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Súbor cookie umožňuje serveru jednoznačne identifikovať prehliadač na každej stránke. Cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú vírusy.

12.2 Na našich webových stránkach používame nasledujúce kategórie cookies:

12.2.1 Potrebné súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webových stránkach a využívať ich funkcie. Bez týchto súborov cookies nemožno poskytnúť služby, ktoré ste požadovali, ako napríklad zapamätať si prihlasovacie údaje alebo údaje poskytnuté na rezerváciu.

12.2.2 Výkonné súbory cookies, ktoré zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia používajú našu webovú stránku. Napríklad používame súbory cookies služby Google Analytics, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia prichádzajú na naše stránky, prehliadajú alebo používajú naše stránky a upozorňujú na oblasti, v ktorých môžeme zlepšiť oblasti ako navigácia, skúsenosti s rezerváciou a marketingové kampane. Údaje uložené týmito súbormi nikdy neukazujú osobné údaje, z ktorých môže byť vytvorená vaša identita.

12.2.3 Funkčné cookies, ktoré si pamätajú voľby, ktoré vykonávate, ako napríklad krajinu, ktorú navštívite našu webovú stránku, jazykové parametre a parametre vyhľadávania. Tieto môžu potom byť použité na poskytnutie skúseností, ktoré sú vhodnejšie pre vaše výbery, a aby boli návštevy prispôsobené a príjemnejšie.

12.2.4 Cookies tretích strán, sú nastavované inou osobou ako prevádzkovateľom a sú prevažne využívané na marketingové účely. Súbory cookies tretích strán nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb a Produktov. Využívame napr. externé analytické služby, ktorých poskytovatelia nastavujú cookies za nás, aby sme mohli zistiť obľúbenosť jednotlivých funkcií. Webová stránka, ktorú ste navštívili, môže napr. umožňovať prístup k obsahu vloženého z YouTube, pričom tieto stránky si môžu nastavovať vlastné súbory cookies.

12.3 Aktuálne verzie webových prehliadačov ponúkajú rozšírené používateľské ovládacie prvky týkajúce sa umiestnenia a trvania súborov cookies prvej a tretej strany. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách na správu súborov cookies ktoré sú k dispozícii, vyhľadajte v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača „cookies“. Cookies môžete povoliť alebo zakázať úpravou nastavení v prehliadači. Môžete tiež zistiť, ako to urobiť, a nájsť viac informácií o súboroch cookies na adrese www.allaboutcookies.org. Ak sa však rozhodnete v prehliadači zakázať súbory cookies, pravdepodobne nebudete môcť dokončiť určité činnosti na našich webových stránkach alebo správne pristúpiť k určitým častiam. Ak by ste chceli získať viac informácií o reklame založenej na záujmoch, vrátane toho, ako zrušiť tieto súbory cookies, navštívte stránku http://youronlinechoices.eu.

12.4 Naša webová stránka používa nasledujúce doplnky sociálnych médií: Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram. Zásuvné moduly môžu byť označené tlačidlami sociálnych médií označenými logom poskytovateľa príslušných sociálnych sietí.

12.5 Tieto doplnky sme implementovali pomocou takzvaného riešenia s dvomi kliknutiami. To znamená, že pri navigácii na našej webovej stránke nebudú poskytovatelia týchto doplnkov sociálnych médií zhromažďovať osobné údaje. Iba ak kliknete na niektorý z doplnkov, odošlú sa vaše osobné údaje: Aktiváciou doplnku sa dáta automaticky prenášajú na príslušného poskytovateľa doplnkov a uloží ich (v prípade poskytovateľov z USA vaše osobné údaje bude uložená v USA). Nemáme vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané poskytovateľmi, ani  nevieme, aký je rozsah zhromažďovania údajov, účelov alebo retenčných období.

12.6 Informácie o účelu a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom doplnkov nájdete v príslušných zásadách ochrany údajov týchto poskytovateľov, kde nájdete aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach ochrany súkromia.

12.6.1 Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

12.6.2 Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA: https://www.google.com/policies/privacy.

12.6.3 Spoločnosť LinkedIn, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12.6.4 Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA: https://help.instagram.com/155833707900388.

12.7 V prípade, ak máte záujem o viac informácii týkajúcich sa súborov cookies alebo doplnkov sociálnych médií, prosím, neváhajte nás kontaktovať, a to jedným zo spôsobov uvedených vyššie.

13. Zmeny Politiky na ochranu osobných údajov

13.1 Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek túto Politiku upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme túto Politiku podstatným spôsobom, túto zmenu Vám oznámime na webovej stránke www.codium.sk alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Táto webstránka používa súbory cookies
codium, s.r.o. používa súbory cookies na zlepšenie užívateľskej skúsenosti, na prispôsobenie obsahu a reklám a presnejšie cielenie marketingových správ. Naším cieľom je poskytovať personalizovaný obsah pre každého užívateľa našich služieb. Kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ vyjadrujete súhlas s našimi zásadami používania súborov cookies. Nastavenia cookies si môžete kedykoľvek zmeniť.